Vuoden 2011 arkeologinen tutkimuskertomus valmis ja verkossa

Posted on 23.1.2012 Kirjoittanut

0


Vuoden 2011 tutkimusten jälkityöt ovat nyt päätöksessä ja olemme valmiita julkaisemaan lukuisia Seilin historiallisella hospitaalialueella tehtyjä tutkimuksia koskevan kertomuksen. Tarkastuksia ja kartoitusta tehtiin vuoden 2011 aikana Seilin historiallisen mielisairaalan puisto- ja puutarha-alueella, nk. Räätälin asuinrakennuksen jäännöksillä, Seilin Kirkkoniemellä ja historiallisen houruinhuoneen liepeillä. Varsinaiset arkeologiset koetutkimukset kohdistuivat historialliselle hospitaalin valvojan tontille ja erityisesti 1700-luvun houruinhuonetontille. “Parainen (ent. Nauvo), Seili. Kohteiden Seili Mielisairaalan puisto, Seili Skreddarens hus ja Seili Kirkkoniemi (Myllymäki 6) tarkastukset sekä kohteiden Seili Utridarens tomt ja Seili Dårhusen koetutkimukset vuonna 2011 ”  PDF-tiedosto (n. 7,4 Mt) on ladattavissa ja luettavissa tästä.

Tutkimuskertomuksen tiivistelmässä todetaan muun muassa seuraavaa:

Turun yliopiston arkeologian oppiaine suoritti kiinteiden muinaisjäännösten arkeologisia tarkastuksia ja arkeologisia koetutkimuksia Saaristomerellä, Paraisten (ent. Nauvon) Seilin saarella vuonna 2011. Työ on osa oppiaineen yhteistyössä Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa toteutettavaa Seilin arkeologia -hanketta. Tarkastukset ja koetutkimukset täydentävät hankkeen vuonna 2009 aloittamia inventointeja ja koetutkimuksia. Tutkimusten toteuttamisesta maastossa sekä esi- että jälkitöiden osalta vastasivat HuK Mikko Helminen ja HuK Anne-Mari Liira.

Kenttätyöjakson aikana Seilin pääsaaren itäosassa arkeologisesta näkökulmasta mielenkiintoisilla kohteilla suoritettiin tarkastuksia ja kartoitustyötä. Alueelta todettiin kaksi aiemmin tutkimatonta
kohdetta, Seili Mielisairaalan puisto ja Seili Skreddarens hus, jotka ehdotetaan rauhoitettaviksi muinaismuistolain (295/1963) nojalla. Lisäksi Seilin Kirkkoniemellä täydennettiin kuvaa vuonna 2009 todetusta historiallisen ajan asuinpaikkakohteesta ja historiallisella houruinhuonetontilla Seili Dårhusen dokumentoitiin aiemmin tutkimattomia kalliohakkauksia.

Arkeologiset koetutkimukset kohdistettiin pääosin 1700-luvulle ajoittuvalle hospitaalin valvojan tontille (Seili Utridarens tomt) sekä samalle ajanjaksolle ajoittuvalle hospitaalin houruinhuonetontille (Seili Dårhusen). Kohteilla tutkittiin ja kartoitettiin aiemmin vuonna 2009 todettuja rakennusjäännöksiä koekuopituksella. Kohteelle Seili Utridars tomt avattiin yksi, pinta-alaltaan 1,5 neliömetriä käsittänyt koekuoppa sekä kohteelle Seili Dårhusen neljä, pinta-alaltaan yhteensä 10 neliömetriä käsittänyttä koekuoppaa. Lisäksi kohdetta Seili Dårhusen dokumentoitiin laserkeilausmittauksen avulla.

Koekuopituksen sekä luulöydöistä teetetyn osteologisen analyysin avulla voitiin tarkentaa vuonna 2009 muodostettua käsitystä kohteiden laajuudesta, kiinteistä rakenteista ja ajoituksesta. Kohteella Seili Utridarens tomt sijaitsevat, viimeistään 1700-luvun lopulta 1800-luvun alkuun ajoittuvat, jäännökset ovat todennäköisesti säilyneet lähes koskemattomina myöhemmältä maankäytöltä. Kohteella [Seili Dårhusen] koekaivausten ja historiallisen asiakirja-aineiston avulla tehtyjen havaintojen perusteella paikalla sijaitsevista rakennusjäännöksista pystyttiin erittelemään lukuisia houruinhuonetontin 1700-luvun jälkipuoliskolle ajoittuvia ilmiöitä.

Posted in: Jälkityöt